Privatumo politika

Ši privatumo politika parengta 2024-02-16

Sveiki atvykę į www.alanaschosnau.com arba www.alanaschosnau.lt interneto puslapį, kuris yra dainų autoriaus ir atlikėjo Alano Chošnau informacinė svetainė ir elektroninė parduotuvė, priklausanti ir tvarkoma VšĮ “Wow projektai” (toliau – Administratorius).

Ši privatumo politika reglamentuoja naujienlaiškių administravimo, elektroninės parduotuvės ir Jūsų, kaip šių interneto puslapių ir juose siūlomų paslaugų naudotojo, pagrindinių asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Administratorius – VšĮ “Wow projektai”, įmonė, kuri saugo informaciją apie Jus, tvarkydama duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama išsami informacija apie tai.

Interneto puslapio naudotojas – Jūs, kuris yra asmuo, sulaukęs 18 metų. Jeigu neturite 18 metų, negalite naudotis interneto puslapyje siūlomomis el. prekybos ir naujienų prenumeratos paslaugomis. Atsakomybę už tai prisiima pats naudotojas. Registruojant svetainėje savo duomenis ir vykdant pirkimus, interneto puslapio naudotojas ir/ar prekių pirkėjas užtikrina, kad jam/jai pirkimo momentu yra suėję 18 metų, jis yra veiksnus ir atsakingas už savo atliekamus veiksmus.

1. Kas pateikiama šioje Privatumo politikoje?

Šioje Privatumo politikoje pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus – kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija ir periodiškai apsilankyti mūsų interneto puslapyje adresu www.alanaschosnau.com arba www.alanaschosnau.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją (žr. Privatumo politikos 9 str.)

2. Kas yra atsakingas už Jūsų asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą?

Asmens duomenis apie Jus renka, saugo ir tvarko Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo VšĮ “Wow projektai”, įm. kodas 302968404, adresas Gedimino pr. 49-45, Vilnius, el.p. wow.projektai@gmail.com , mob. tel. +370 683 76758, vadovaujantis Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Abipusės komunikacijos ir informacijos sklaidos atveju: elektroninio pašto adresas (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
Svetainėje Jums įvedus elektroninio pašto adresą ir paspaudus mygtuką “PRISIJUNGTI” – Jūs patvirtinate, kad esate vyresnis nei 18 metų amžiaus asmuo ir asmeniškai sutinkate, kad Administratorius naudos Jūsų pateiktą informaciją tiesioginės rinkodaros vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. a p., LR elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 1 d.). Administratorius savo nuožiūra vykdys Jums skirtą tiesioginę rinkodarą siųsdamas naujienlaiškius Jūsų perduotu elektroniniu paštu, kuriais informuos Jus apie aktualias dainų autoriaus ir atlikėjo Alano Chošnau kūrybinės veiklos naujienas, teiks specialius komercinius pasiūlymus, inicijuos apklausas ar prašys nuomonės apie Jums teikiamą informaciją ar įsigyti siūlomas prekes, kita.

3.2. Pirkimo – pardavimo atveju: Jūsų vardas ir pavardė, asmens kodas (jei reikalinga sąskaita faktūra vykdančiam individualią veiklą) ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, siuntos pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, kita atsiskaitymo informacija; pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo data, užsakymo Nr., elektroninė komunikacija su Jumis ir kita galima informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.). Administratorius, gavęs Jūsų sutikimą pirkti elektroninėje parduotuvėje siūlomą prekę, t.y. Jums paspaudus mygtuką “UŽSAKYTI” arba “IŠANKSTINIS UŽSAKYMAS”, įgyja teisę ir kartu teisėtą interesą pateikti Jums prikimo –pardavimo sutartį (arba elektroninį jos formatą) su prašymu įvesti būtinus asmens duomenis, kuriuos privalo tinkamai saugoti. Tam tikrais atvejais, Administratorius privalės perduoti tam tikrus duomenis kitoms verslo šalims, t.y. Administratoriaus pasirinktiems paslaugų teikėjams (pvz. kurjeriams), tikslu tinkamai ir kokybiškai suteikti Jums paslaugą ir valdyti su pirkimu-pardavimu susijusius civilinius teisinius santykius, kaip tai numato sandorio metu galiojantys teisės aktai (žr. Privatumo politikos 5 str.).

3.3. Užtikrinant efektyvų ir saugų interneto puslapio veikimą: Jūsų IP adresas, operacinės sistemos versija, įrenginio, kurį naudojate, parametrai, sesijos pradžios laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma naudojant slapukus, taikomus Jūsų įrenginyje. Gavęs Jūsų sutikimą “PRISIJUNGTI” arba “UŽSAKYTI”, Administratorius įgyja teisę ir kartu turi teisėtą interesą stebėti savo teikiamų paslaugų – naujienlaiškių prenumeratos, komunikacijos ir vystomos el. parduotuvės – kokybę, gerinti ir kurti naujas paslaugas, naujus komunikacijos būdus, užtikrinti, kad Administratoriaus valdomas interneto puslapis veiktų kokybiškai, saugiai bei jame apsilankę asmenys patogiai surastų jiems aktualią informaciją (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

4. Kam galime perduoti surinktus duomenis apie Jus?

Administratorius duomenų tvarkytojais pasirenka tik tuos asmenis, kurie pateikia pakankamas garantijas, kad jie taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias saugų asmens duomenų tvarkymą ir tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus. Su Jumis susijusią informaciją – duomenis, kuriuos mums tiesiogiai suteikėte – galime perduoti ar dalintis su verslo partneriais, paslaugų teikėjais, taip pat toliau išvardintais subjektais tik tiek, kiek kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius teisės aktus:
4.1. Duomenų tvarkytojams: naujienlaiškių siuntimo operatoriui; informacinių technologijų paslaugų operatoriui; buhalterijos ir apskaitos paslaugas teikiančiai bendrovei ir kitiems, kurie Administratoriui teikia susijusias paslaugas.
4.2. Bankams ir mokėjimo platformoms, vykdantiems piniginių atsiskaitymų operacijas.
4.3. Teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms, esant būtinybei.
4.4. Advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms ir kitiems, kurie Administratoriui teikia susijusias paslaugas.

5. Ar Jūsų duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje*, tačiau esant būtinybei dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl tam tikrų priežasčių, informaciją apie Jus galime atskleisti:
5.1. Remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;
5.2. Su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
5.3. Esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;
5.4. Pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

6. Kokias asmens duomenų apsaugos teises Jūs turite?

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, taip pat išimtis, kokiais atvejais negalite pasinaudoti suteiktomis teisėmis. Kai leidžia teisės aktai, Jūs galite:
6.1. susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar Administratorius tvarko Jūsų asmens duomenis, ir, jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
6.2. pateikti Administratoriui prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
6.3. pateikti Administratoriui prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu ją naudojame neteisėtai;
6.4. pateikti Administratoriui prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
6.5. pareikšti nesutikimą Administratoriui dėl duomenų naudojimo, kai Jūsų duomenis tvarko siekdami neteisėtų Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų interesų;
6.6. pateikti Administratoriui prašymą perkelti (gauti) duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis bendrai naudojama elektronine forma;
6.7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
6.8. atšaukti Administratoriui duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu;
6.9. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, Vilnius; el. paštas: ada@ada.lt, interneto svetainė: https://vdai.lrv.lt/lt/), tačiau pirmiausia rekomenduojame kreiptis į mus, ir mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti visus Jums rūpimus BDAR klausimus.

7. Kaip Jūs galite valdyti savo asmens duomenų apsaugos teises kreipiantis į Administratorių?

Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas savo asmens duomenų apsaugos teises, galite tiesiogiai kreiptis į Administratorių šiais dviem būdais:
7.1. registruotu laišku atsiųsti rašytinį kreipimąsi ar prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu Administratoriaus adresu. Kartu su rašytiniu kreipimusi ar prašymu privalote pateikti ir Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka;
arba
7.2. pateikti elektroninį kreipimąsi ar prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu Administratoriaus el. pašto adresu. Šis kreipimasis ar prašymas privalo būti Jūsų asmeniškai pasirašytas saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedant kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatą.

8. Kaip susisiekti su Administratoriumi?

Administratorius neturi duomenų apsaugos pareigūno. Visais klausimais prašome susisiekti tiesiogiai su įmone:
VšĮ “Wow projektai”, įm. kodas 302968404, adresas Gedimino pr. 49-45, Vilnius, el.p. wow.projektai@gmail.com, mob. tel. +370 683 76758.

9. Privatumo politikos atnaujinimai

9.1. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo šioje interneto svetainėje. Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo toliau naudojatės interneto puslapyje teikiamomis naujienlaiškių ir/ar elektroninės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais.
9.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, turite teisę jos atsisakyti raštu (žr. Privatumo politikos 8 ir 9 str.) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės ir naujienlaiškių paslaugomis po to, kuomet Jūsų prašymas yra tinkamai gautas Administratoriaus ir paslaugų teikimo sustabdymas yra patvirtinamas Jums raštu Administratoriaus.

[1] Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679